Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων (Balanced Scorecard): Βελτιώνοντας την Εκπαίδευση των Ειδικών Δυνάμεων.


Ο όρος «Στρατηγική» είναι πολύ διαδεδομένος στις μέρες μας. Ακούμε διάφορους ειδικούς και εμπειρογνώμονες να μιλάνε για «Εθνική Στρατηγική», «Στρατηγικούς Στόχους», «Στρατηγικό Σχεδιασμό», «Στρατηγικά Όπλα» κτλ. Δεδομένου ότι η Στρατηγική έχει εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα  ενός Κράτους, Οργανισμού ή μιας Επιχείρησης, κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να συναντάται σε όλες τις δραστηριότητες της, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της.

Η Κάρτα Επιδόσεων που θα αναλυθεί παρακάτω, αποτελεί έναν από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι Επιχειρήσεις (και συνεπώς και ο Στρατός), μετουσιώνουν το Όραμα, την Αποστολή και τη Στρατηγική τους, σε συγκεκριμένους  στόχους οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν.

Η μελέτη περίπτωσης που αναπτύσσεται παρακάτω, αποτέλεσε προσωπική εργασία, στο μάθημα «Διαχείριση της Αλλαγής», στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ του ΑΤΕΙ Πειραιά. Αποτελεί αποκλειστικά και μόνο μελέτη περίπτωσης, προκειμένου να επιδειχθεί στο τμήμα η χρησιμότητα της διαδικασίας στον Ελληνικό Στρατό (όπως και εφαρμόζεται σε κάποια μορφή). Αντανακλά προσωπικές προτάσεις (ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης) και σε καμία περίπτωση δεν έχει σκοπό να επικρίνει ή να επηρεάσει την Υπηρεσία στις αποφάσεις της.

1. Εισαγωγή   

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι οργανισμοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί), χρησιμοποιούν διάφορα συστήματα προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους. Ένα από αυτά, αποτελεί και η Κάρτα Επιδόσεων (Balanced Scorecard), «BS» η οποία εξισορροπεί την ιστορική ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών, με κρίσιμα στοιχεία μελλοντικής απόδοσης, βοηθώντας τις εταιρείες στην εφαρμογή των στρατηγικών τους.

Η BS αναπτύχθηκε από τους Robert Kaplan, καθηγητή στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και τον David Norton, σύμβουλο επιχειρήσεων, το 1990. Αποτελεί ένα σύνολο δεικτών επίδοσης, οι οποίοι προέρχονται από τη Στρατηγική της εταιρείας και επιλέγονται από την ηγεσία της, με σκοπό να επικοινωνήσει, στους υπάλληλους και στους εξωτερικούς συμμέτοχους, τα αποτελέσματα και τους οδηγούς απόδοσης μέσω των οποίων η εταιρεία θα πετύχει την αποστολή της και τους Στρατηγικούς  της στόχους. Με λίγα λόγια, η BS αποτελεί τρία πράγματα ταυτόχρονα: σύστημα μέτρησης επίδοσης, στρατηγικό σύστημα ελέγχου και εργαλείο επικοινωνίας.

2. Ανάλυση των δομικών στοιχείων της «BS» Κάρτας Επιδόσεων

Η BS επιτρέπει σε κάθε εταιρεία να μεταφράσει το όραμα και την στρατηγική της, κάνοντας χρήση ενός πλαισίου το οποίο την αναλύει, μέσω των στρατηγικών στόχων και δεικτών επίδοσης που έχουν επιλεχθεί. Αντί να εστιάζει μόνο σε οικονομικούς δείκτες, (Οικονομική Διάσταση), οι οποίοι παρέχουν λίγα στην λήψη μακροπρόθεσμων αποφάσεων, χρησιμοποιεί και άλλους, προκειμένου να περιγράψει τις βασικές ενέργειες για την επίτευξη μιας  στρατηγικής. Παρόλο που ο αριθμός και η ονομασία των άλλων Διαστάσεων  ποικίλουν, ανάλογα με την εταιρία η οποία καλείται να το εφαρμόσει αυτοί συνήθως είναι οι παρακάτω:

α.       Οικονομική Διάσταση

Οι οικονομικοί δείκτες είναι ένα σημαντικό συστατικό της BS και ενημερώνουν,  αν η εκτέλεση της στρατηγικής  οδηγεί σε βελτιωμένα αποτελέσματα. Για να γίνει η κατάλληλη επιλογή στρατηγικών στόχων και δεικτών επίδοσης, είναι αναγκαίο να διερευνηθούν ποιά είναι εκείνα τα απαραίτητα οικονομικά βήματα που πρέπει να εφαρμόσει η εταιρεία ώστε να διασφαλίσει την επίτευξη της στρατηγικής της.

β.       Διάσταση Πελατών

Για τη σωστή επιλογή στρατηγικών στόχων και δεικτών επίδοσης σε αυτήν την Διάσταση, αρχικό μέλημα κάθε εταιρείας αποτελεί ο καθορισμός της αγοράς στην οποία απευθύνεται. Θα πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια το ποιοί είναι οι πελάτες, αυτοί τί επιθυμούν και το τί θα πρέπει να κάνει η Εταιρεία για να βελτιώσει την εξυπηρέτηση τους.

γ.       Διάσταση Εσωτερικών Διαδικασιών

Σε αυτήν τη Διάσταση προσδιορίζονται οι διαδικασίες κλειδιά που είναι αναγκαίο να εκτελέσει η εταιρεία, με σκοπό να προσδώσει αξία στους πελάτες και τελικά στους μέτοχούς της. Σκοπός είναι να προσδιοριστούν εκείνες οι διαδικασίες και να αναπτυχθούν οι κατάλληλοι δείκτες επίδοσης που θα καθορίσουν την πρόοδό της εταιρείας. Έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση των πελατών και των μετόχων, ενδεχομένως να απαιτηθεί να προσδιοριστούν εξ ολοκλήρου νέες εσωτερικές διαδικασίες, αντί να εστιάζονται οι προσπάθειες στην βελτίωση των υπαρχουσών δραστηριοτήτων.

δ.       Διάσταση της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Οι στόχοι στη Διάσταση της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, είναι εκείνοι πάνω στους οποίους στηρίζεται πραγματικά το οικοδόμημα της BS. Είναι αυτοί που καθιστούν εφικτούς όλους τους υπόλοιπους στόχους για τις άλλες τρεις διαστάσεις. Για να αναπτυχθούν, πρέπει να καθοριστούν εκείνες οι ικανότητες και τα εργαλεία που θα επιτρέψουν στους υπαλλήλους μιας εταιρείας,  να συνεισφέρουν στην υλοποίηση της στρατηγικής της.

3. Μελέτη Περίπτωσης: Η εφαρμογή της Κάρτας Επιδόσεων, στο εργασιακό πεδίο του 3ου Τμήματος της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ.

Για την εφαρμογή της BS, στο εργασιακό πεδίο του 3ου Τμήματος ΓΕΣ/ΔΕΔ, εφαρμόστηκαν τα παρακάτω βήματα:

α.       Καθορίστηκε το όραμα του Τμήματος για το 2016. (Τονίζεται ότι το όραμα, καθορίζεται από τη Διοίκηση του Οργανισμού και κατόπιν διαχέεται  στα υφιστάμενα κλιμάκια). Στην προκειμένη περίπτωση, ως όραμα για το 3ο Τμήμα του ΓΕΣ/ΔΕΔ, καθορίστηκε το παρακάτω:

Το όραμα του 3ου Τμήματος  ΔΕΔ για το 2016 είναι:

Η ορθολογικότερη οργάνωση των Κέντρων Εκπαίδευσης, όσον αφορά την αξιοποίηση του προσωπικού και των υπαρχόντων υποδομών – μέσων,

Η δημιουργία Κινητών Εκπαιδευτικών Ομάδων

Η δημιουργία τμημάτων Διδαγμάτων σε κάθε Κέντρο, διασυνδεδεμένα μεταξύ τους και με τη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων

Η σύνδεση της Διεύθυνσης  Ειδικών Δυνάμεων με τον ΕΟΠΠΕΠ,  με σκοπό την παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης.

Η αύξηση του αριθμού αποφοιτησάντων από τα σχολεία και του μέσου όρου βαθμολογίας των μαθητών,

Η συμπίεση του κόστους εκπαίδευσης,

Η δημιουργία εσόδων από τα σχολεία που θα προσφέρονται σε ιδιώτες, αλλοδαπούς εκπαιδευόμενους  και άλλους φορείς του ΥΠΕΘΑ και του ΠΡΟΠΟ (ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, κτλ)

%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b5%ce%b4-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82

β.       Κατόπιν, το όραμα αναλύθηκε σε Στρατηγικούς  Στόχους (ΑΝΣΚ) που πρέπει να επιτευχθούν σε κάθε Διάσταση.

Μπορείτε να διαβάσετε τη συνέχεια του άρθρου, στην Καταδρομή και Ασφάλεια που Κυκλοφορεί.

Περισσότερες ενδιαφέρουσες μελέτες, μπορείτε να διαβάσετε εδώ

One comment

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.